اهداف و برنامه ها
     

اهداف و سیاست های نور نرگس
vایجاد اطمینان و ایمان فیمابین معلم و دانش آموز
vجایگزینی علاقه مندی به جای تکلیف و تحمیل شدن آموزش به دانش آموزان
vاحیاء خودباوری و به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه دانش آموزان و سوق دادن آنها از دانش آموز بودن به دانشجو شدن
vپایبندی و محترم شمردن اساس محبت و تکریم و احترام متقابل فی ما بین مدرسه و اولیای محترم و دانش آموزان
vپرهیز از اعمال فشارهای روانی و خشونت و سخت گیری یا سهل انگاری که باعث انزوا و بروز ناهنجاری در دانش آموزان می شود.
vتشویق و توانمند سازی دانش آموزان جهت ایجاد رقابت بین گروه های همسطح و تسهیل ارائه مطالب دسته بندی شده آموزشی توسط کادر آموزشی
vاستفاده از روش های نوین آموزش با تجهیز کارگاه تکنولوژی، حرفه و فن و آزمایشگاه
vپرهیز از ارفاق نمره جهت رعایت حقوق سایر دانش آموزان و ایجاد فرصت برای جبران دروس عقب افتاده با تشکیل کلاس جبرانی و پرسش­های مجدد
v تنظیم برنامه های آموزشی، پرورشی و برگزاری اردوهای درون شهری و برون شهری، سیاحتی و زیارتی
vبرگزاری آزمون ها و مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی
vرعایت نظم و انضباط و بهداشت جسمی و روانی
vرعایت ادب و احترام و رعایت حقوق یکدیگر
vشفاف سازی تمامی امور مدرسه و گسترش روحیه­ی انتقادپذیری در مدرسه (ارزیابی 360 درجه کادر اداری و آموزشی توسط دانش آموزان و بلعکس)
vپرورش قدرت خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در تمامی زمینه های علمی، هنری، ورزشی و تقویت باورهای اعتقادی و رشد معرفت دینی و ...
vشرکت و بهره گیری از توانمندی های دانش آموزان در مراسم اعیاد، عزاداری ها، سایر مناسبت ها و دیگر زمینه های فکری
vدادن مسئولیت به دانش آموزان جهت ارتقاء مسئولیت پذیری با شرکت در شوراها، نمایندگی ها و پشتیبانی های آموزشی
vترغیب روند رو به رشد دانش آموزان با اهداء جوائز در طول سال و افتتاح حساب جوائز برای پایان سال در خصوص دانش آموزان دارای امتیاز برتر